Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación
modeloportug2lin

 

2ª Lingua estranxeira: Portugués

 

 

Circular nova (08/10/2019)

Modelo exame

 

 

 

Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do luns, 23 de xuño de 2008)