Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Cultura Audiovisual II
 

Criterios de avaliación ABAU 2019 xullo

Orientacións xerais novas

Contidos novos

Modelo de exame novo

 

actualizado 13/12/2018

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.ce o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.ación e o currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do luns, 23 de xuño de 2008)