Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Historia da Arte
 

Criterios de avaliación ABAU 2019 xullo

 

Recomendacións novas

Orientacións

Modelo de exame

Vocabulario de conceptos artísticos


------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.