Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Bioloxía

Criterios de avaliación ABAU 2019 xullo

Estandares avaliables

Orientacións xerais novas

Modelo novo

Instruccións modelo exame novas

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


 

 

 

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.