Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Debuxo Técnico II
 

 

Criterios de avaliación ABAU 2019 xullo

Circular nova

Orientacións nova

Modelo de exame

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

 

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.