Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Deseño
 

Criterios de avaliación ABAU 2019 xullo

Circular nova

Directrices xerais novas

Estructura nova

Criterios novos

Bibliografía

Modelo de exame novo

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Criterios avaliación ABAU setembro 2017

 

 

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.