Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Economía da empresa
 

 

Criterios de avaliación ABAU 2019 xullo

Circular informativa

Orientacións do grupo de Traballo

Estrutura da proba

Modelo de exame (pdf)

Criterios de corrección

Bibliografia

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.