Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Física
 

Criterios de avaliación ABAU 2019 xullo

Circular Informativa nova (actualizado a 02/08/2019)

Orientacións Xerais para o profesorado novas (actualizado a 02/08/2019)

Modelo de exame

Prácticas: Orientacións xerais

Exercicios para a preparación das probas

 

---------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.