Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Latín II
 

 

Circular informativa nova (01/10/2019)

Materiais

Modelo de exame

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Criterios avaliación ABAU setembro 2018

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.