Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Lingua Castelá e Literatura
 

 

Circular informativa nova

2ª Circular, complemento e explicación da primeira circular

Enquisa para os centros sobre as leturas obrigatorias

Modelo de exame

 

 

 

 

 

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.