Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación
Adobe Acrobat X Pro

 

Lingua estranxeira II: Portugués

Criterios avaliación ABAU xuño

Convocatoria de reunión

dia 5 de abril às 18.00 horas na sede da CIUG, terceiro andar da Faculdade de Direito da USC. Se houver colegas que não podem assistir mas desejam enviar sugestões ou comentários: eliasjose.torres@usc.es 

Coordinador de portugués na ABAU

Circular nova

Circular

Criterios de avaliación

Orientacións

Modelo de exame

Estrutura da proba

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do luns, 23 de xuño de 2008)