Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Química
 

 

Circular Informativa nova

Orientacións novas

Indicaciones para la formulación

Modelo de exame

Criterios xerais de corrección novo

Libro Prácticas

Taboa Periódica nova (01/10/2019)

Valoracións das ABAU 2019 novo

 

 

 

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

 

 

quimicamodelo18