Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Química
 

Criterios de avaliación ABAU 2019 xullo

Circular Informativa

Orientacións

Indicaciones para la formulación

Modelo de exame

Criterios xerais de corrección

Libro Prácticas

Taboa Periódica

Valoracións das ABAU setembro 2018

 

 

 

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

 

 

quimicamodelo18