Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Xeografía
XeografíaGrupo de traballoModelo de exame

Enlaces recomendados

 

ALGÚNS ENLACES RECOMENDADOS

XENÉRICOS

Naturaleza educativa

Blog didáctica geográfica

Materiales didáctica para geografía

Blog profesor galego de xeografía

España a traves dos mapas

Blog profesor de xeografía

Proxecto Galicia 2010

Instituto xeográfico nacional

 

BLOQUE I NATUREZA E MEDIO AMBIENTE EN ESPAÑA

TEMA  1 Diversidade xeolóxica e morfolóxica
Comentario dun mapa topográfico
O relevo da Península Ibérica
Unidades xeotectónicas
Rochedo e modelado
Dicionario de xeografía física

 

TEMA  2 Diversidade climática

Mapa de precipitación media en España

Mapa de temperaturas medias en España

Mapa de tipos de clima en España

Comentarios de mapas do tempo

Climogramas-tipo

Elementos e factores do clima

Comentario dun mapa do tempo

Comentario dun climograma  / outro modelo

 

TEMA 3 e 4 Diversidade hídrica e bioxeográfica.

Mapa de rexións bioxeográficas

Mapa de solos de España

Mapa e gráficos de tipos de réxime fluvial

Rexións bioxeográficas

Bioxeografía en España

Os solos de España

Hidrografía en España

Comentario dun hidrograma

 

TEMA 4A   Xeografía física de Galicia

Atlas Climático de Galicia

Información sobre as illas Cíes

 

TEMA 5  Riscos e problemas ambientais

Contaminación de ríos en España

Residuos sólidos urbanos

Mapa de perigosidade sísmica

Mapa de riscos de desertificación

Mapas de riscos en xeral

Paisaxes naturais e problemas medioambientais

Riscos naturais en España

Pegada ecolóxica

 

 

BLOQUE II. TERRITORIO E ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN ESPAÑA

TEMA 1 Cambios e permanencias no sector primario

Comentario paisaxes naturais e rurais

Comentario de paisaxes agrarias

Imaxes satélite

Información ministerio medio ambiente, rural e mariño

Información general del sector primario

PAC

Pesca en Galicia

 

TEMA 2 A reestruturación dos espazos industriais.

Comentario paisaxe industrial e urbano

Industria

Siderurxia

Parques Científico e tecnolóxicos

Sustentabilidade

Reestruturación industrial  

 

 TEMA 3  España unha economía de servizos.
 
Comercio

Centros comerciais

Franquicias

A globalización

Deterioro ambiental e turismo

Impacto do turismo

Turismo de Galicia

Información sobre transportes e comunicacións

Medios de comunicación do mundo

Proxecto Galicia sector terciario

 

BLOQUE III A POBOACIÓN E URBANIZACIÓN

TEMA 1  A poboación española.

Datos básicos

Datos da poboación de Galicia

Como calcular o índice sintético de fecundidade
 
Elaborar unha pirámide

Estatística e gráficas sinxelas

Demografía na aula

Blog de demografía

Cómo presentar os datos

 

TEMA 2  O sistema urbano.

Cidade sostible

A cidade actual

Comentario dun plano urbano

O espazo urbano

Presentación xeografía urbana

Información urbanística en España

Web de urbanismo

Texto sobre a morfoloxía e a estrutura das cidades españolas

Proxecto terra-identidade territorial

 

BLOQUES IV e V. A ORGANIZACIÓN POLÍTICA-ADMINISTRATIVA ESPAÑOLA, CONTRASTES E POLÍTICAS REXIONAIS. ESPAÑA EN EUROPA E NO MUNDO

Europa. El portal de la Unión Europea.

Eurostat

Fondo Monetario Internacional

Páxina do Ministerio de Política Territorial e Administración Pública:

Organización das Nacións Unidas

Real Instituto Elcano

Banco Mundial

Índice de desenvolvemento humano. http://hdr.undp.org/es/

Desequilibrios territoriais en España