Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Xeoloxía
 

Criterios de avaliación ABAU 2019 xullo

Grupo de traballo

Orientacións xerais novo

Modelo de exame novo

 

 

 

 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.