Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Proba de acceso á universidade
para maiores de 40 anos
- con experiencia laboral e profesional -
 

Poderán acceder á universidade mediante a acreditación de experiencia laboral e profesional en relación cunha ensinanza as persoas que reúnan calquera dos seguintes requisitos:

  • Cumprir os 40 anos de idade antes do día 1 de outubro do ano natural en que teña lugar a proba.
     
  • Non posuír ningunha titulación académica que habilite para acceder á universidade por outras vías nin poder acreditar experiencia laboral ou profesional.

.

Nota: Para o presente curso unicamente oferta prazas para maiores de 40 anos con experiencia laboral e profesional a Universidade de Santiago de Compostela (USC). Para máis información dirixirse á USC: LERD de Santiago e /ou LERD de Lugo.