Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Educación

 

Programas e modelos de exame
Maiores de 25 anos

Fase Xeral


1. Comentario dun texto on desenvolvemento
dun tema xeral de actualidade

2. Lingua Castelá
3. Lingua Galega
4. Lingua estranxeira
. Alemán: programa
. francés: programa - modelo
. Inglés: programa - modelo
. Italiano: programa - modelo
. Portugués
: programa - modelo

Fase Específica: Consta de dúas materias obrigatorias para cada opción e unha materia optativa a escoller polo alumnado no momento de matricularse entre as tres materias que se ofertan para cada opción. 

Opción

Obrigatorias

Optativas

A
Artes e
Humanidades
Xeografía: programa - modelo
Historia da Arte: programa - modelo
Debuxo Artístico: programa - modelo
Volume: programa - modelo
Literat. Universal: programa - modelo
Latín: programa - modelo
B
Ciencias
Matemáticas: programa - modelo
Química: programa - modelo
Física: programa - modelo
Bioloxía: programa - modelo
Ciencias da Terra e Ambientais:
programa
- modelo
C
Ciencias da Saúde
Química: programa - modelo
Bioloxía: programa - modelo
Matemáticas: programa - modelo
Física: programa - modelo
Ciencias da Terra e Ambientais:
programa
- modelo
D
Ciencias Sociais e Xurídicas
Historia do Mundo Contemporáneo: programa - modelo
Matemáticas Aplicadas ás CC. Sociais: programa - modelo
Economía da Empresa:
programa - modelo
Literat. Universal: programa - modelo
Xeografía: programa - modelo
E
Enxeñaría e Arquitectura
Matemáticas: programa - modelo
Física: programa - modelo
Química: programa - modelo
Debuxo Técnico: programa - modelo
Ciencias da Terra e Ambientais: programa - modelo