GAL |     

ABAU

Proba de avaliación de bacharelato para o acceso á universidade.

ABAU 2024

Na ABAU de 2024, os currículos estarán determinados, salvo instrución noutro sentido, pola Lei de Educación 3/2020, de 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio de Educación (LOMLOE), así como polo Real Decreto 423/2022, de 5 de abril, polo que se estabelecen a ordenación e as ensinanzas mínimas de bacharelato e o Decreto 157/2022, de 15 de setembro, polo que se estabelecen a ordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 26 de setembro de 2022).

Na actualidade estamos a recibir numerosas consultas sobre o formato das probas e as materias que entrarán nas probas de 2024 que non podemos resolver. Continuamos á espera de que o Ministerio publique o Real Decreto que permita resolver esas dúbidas. Manteremos informados aos centros, estudantes e familias das novidades que teñamos, e lembramos que os pasos son Ministerio, Xunta de Galicia e Universidades.

Ligazóns:
LEI
RD
DOG

Vídeo ABAU 

Vídeo ABAU 

Protocolo ABAU 2023

Protocolo ABAU 

Exames de anos anteriores

Exames anos anteriores 

Grupos de Traballo

Materias obxecto de exame na ABAU

Troncais xerais:
Historia de España
Historia da Filosofía
Lingua Castelá e Literatura
Lingua Galega e Literatura
Alemán
Francés
Inglés
Italiano
Portugués

Troncais de modalidade:
Matemáticas II
Latín II
Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II
Fundamentos Artísticos

Novas materias obrigatorias de modalidade:
Debuxo Artístico II
Análise Musical II
Artes Escénicas II
Ciencias Xerais

2ª Lingua estranxeira:
Alemán
Francés
Inglés
Italiano
Portugués

Ciencias e Tecnoloxía:
Bioloxía
Debuxo Técnico II
Física
Xeoloxía e Ciencias Ambientais
Química
Tecnoloxía e Enxeñaría II

Humanidades e Ciencias Sociais:
Empresa e Deseño de Modelos de Negocio
Xeografía
Grego II
Historia da Arte
Latín II
Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II

Artes Plásticas, Imaxe e Deseño:
Debuxo Técnico Aplicado ás Artes Plásticas e ao Deseño II
Deseño
Fundamentos Artísticos
Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica

Artes Escénicas, Música e Danza:
Análise Musical II
Artes Escénicas II
Coro e Técnica Vocal II
Historia da Música e da Danza
Literatura Dramática

Bacharelato Xeral:
Movementos Culturais e Artísticos

Alumnado con necesidades de apoio educativo

Procedemento
Normativa 

Solicitude de adaptación ABAU (descarga e envía a ciug@ciug.gal)
anexo I 
anexo II


Corrección exames Dislexia

 


Última actualización desta páxina: 22/09/2023.